Pro zákazníky

Mimosoudní řešení sporů

ERÚ se snaží spory mezi zákazníkem a obchodníkem řešit především dohodou, metodou tzv. konciliace. V případě, že mezi zákazníkem a obchodníkem nedojde k dohodě,  je možné řešit spor v ADR ve správním řízení, na oddělení spotřebitelských sporů. Při podání na ERÚ připojte k žádosti jako důkazy kopie rozhodných písemných materiálů prokazujících skutkový stav, zejména stávající smlouvu, dosavadní korespondenci s obchodníkem/distributorem, případně jiné materiály.

ERÚ rozhoduje o návrzích zákazníků v postavení spotřebitelů (fyzických osob) v mezích energetického zákona – § 17 odst. 7 písm. e), popř. ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 správního řádu – řízení o určení právního vztahu (v mezích své věcné a místní příslušnosti rozhodne na žádost každého, kdo prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv, zda určitý právní vztah vznikl a kdy se tak stalo, zda trvá, nebo zda zanikl a kdy se tak stalo):

 • podle § 17 odst. 7 písm. e) bodu 1 energetického zákona platí, že na návrh zákazníka v postavení spotřebitele odebírajícího elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti nebo zákazníka, který je fyzickou osobou podnikající, ERÚ rozhoduje spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie,
 • podle § 17 odst. 7 písm. e) bodu 2 ERÚ rozhoduje o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo.

Mimosoudní řešení sporů

ERÚ, jako jeden ze subjektů alternativního řešení sporů, který je vedený v seznamu subjektů ADR  Evropské komise, je příslušný pro řešení sporů zahájených spotřebiteli, tzn. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, proti obchodníkům v energetických odvětvích.

 • Řízení je vedeno podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přičemž pro doručování v řízení se použijí ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění a správního řádu,
 • sporné řízení se zahajuje na návrh účastníka řízení a je zpravidla ukončeno vydáním rozhodnutí v navrhované věci,
 • podání návrhu nepodléhá zaplacení správního poplatku,
 • náklady spojené s řízením si strany nesou samy,
 • lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu zahájeném na návrh zákazníka v postavení spotřebitele činí 90 dnů, ve zvláště složitých případech 120 dnů,
 • proti rozhodnutí lze podat rozklad,
 • navrhovatel může ukončit účast ve sporu zpětvzetím své žádosti (návrhu).

Důvody pro zamítnutí:

 • spor nenáleží do věcné působnosti ERÚ,
 • daný spor je bezdůvodný,
 • sporem se zabývá, nebo se již dříve zabýval jiný subjekt pro řešení sporů, případně soud.

Zdroj:ERÚ