FAQ - Nejčastěji kladené otázky

Pro Vaše větší pohodlí a přehlednost jsme přiravili soubor nám nejčastěji kladených otázek. Pokud však přesto naneleznete odpověď, kterou hledáte, kontaktujte nás

na zákaznické lince 844 300 500.

 

 

Jak mohu začít odebírat plyn nebo elektřinu od vaší společnosti?

Zaregistrujte se na našich webových stránkách v sekci „Kontaktujte nás“. Do deseti dnů po zaregistrování Vám poštou zašleme k podpisu smlouvu ve dvou vyhotoveních.

Také si můžete vytisknout předpřipravené formuláře smluv, které naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení“, vyplnit je a zaslat nám je poštou na naši adresu:

Clever Energies s.r.o.
Zákaznické centrum

Smilova 391
Pardubice 530 02

Co potřebuji k převodu odběru elektřiny na jinou osobu?

„Předávací protokol pro převod OM“ si můžete stáhnout na našich webových stránkách (sekce „Dokumenty ke stažení“), podepsaný stávajícím i novým odběratelem. Nový odběratel musí uzavřít smlouvu na odběr elektřiny nebo plynu s naší společností, doložit doklad o vztahu k nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu apod.) a „Smlouvu o připojení k distribuční soustavě“, kterou můžeme vyřídit za Vás. Dokumenty vám můžeme zaslat poštou.

Tato změna trvá přibližně jeden měsíc.

Přešel jsem k vaší společnosti a nestrhla se mi záloha přes SIPO/inkaso z účtu. Jak je to možné?

Pokud se jedná o Vaši první zálohu u naší společnosti, je to s největší pravděpodobností způsobeno tím, že změna dodavatele byla schválena Operátorem trhu po termínu zasílání požadavku na stržení SIPO/inkasa. Prosíme Vás proto o zaslání první zálohy bankovním převodem. Následující zálohy již budou v pořádku strženy. U formy hrazení záloh přes inkaso z účtu si, prosíme, překontrolujte nastavení svolení k inkasu ve Vaší bance.

Co potřebuji k připojení plynu nebo elektřiny do nového odběrného místa?

Je potřeba uzavřít „Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny“ s naší společností, doložit doklad o vztahu k nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu apod.), kopii revizní zprávy – při připojení plynu je potřeba dodat revizní zprávu včetně tlakové zkoušky, u distributora elektřiny PREdistribuce a.s. je potřeba dodat originální potvrzení o vydání revizní zprávy na příslušném formuláři), a „Smlouvu o připojení k distribuční soustavě“. Proces připojení plynu nebo elektřiny do nového odběrného místa trvá 30 kalendářních dnů.

Na jakou dobu se uzavírá smlouva k připojení dodávek elektřiny nebo plynu?

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu nebo elektřiny se u naší společnosti uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem elektřiny?

Distributor:
Společnost, která zajišťuje transport elektřiny z elektrárny do Vaší domácnosti. Je dán územím, ve kterém se Vaše odběrné místo nachází a změnit ho nelze.

Dodavatel:
Společnost, od níž kupujete samotnou elektřinu coby komoditu. Proto si můžete mezi dodavateli vybrat.


Jak dlouho trvá změna dodavatele energií?

U smluv na dobu neurčitou bývá zpravidla výpovědní lhůta 3 měsíce. Lhůta začíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi.

Smlouva na dobu určitou je většinou uzavřena na 12 nebo 24 měsíců. Pokud je tato smlouva s prolongací, je nutné ji vypovědět podle podmínek stávajícího dodavatele, které jsou uvedeny na smlouvě nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách. V případě smlouvy bez prolongace, není nutné podávat výpověď.

Informaci o datu ukončení smlouvy potřebujeme vědět 1 měsíc předem pro zajištění hladkého průběhu změny dodavatele.

Přecházím k vaší společnosti. Kdy mám začít platit zálohy a na jaký účet?

Veškeré informace k platbám, spolu s daty splatností jednotlivých záloh, naleznete v zálohovém kalendáři, který Vám bude zaslán v týdnu před zahájením odběru energie od naší společnosti. Variabilní symbol je číslo Vaší smlouvy.

Chci změnit údaj ve smlouvě. Co je k tomu potřeba?

V případě změny jističe je potřeba doložit kopii revizní zprávy (v případě distributora PREdistribuce a.s. potřebujeme originál potvrzení o vydání revizní zprávy na příslušném formuláři) a vyplněný změnový formulář, který naleznete na našem webu.

V případě změny distribuční sazby z jednotarifu na dvoutarif (např. z D02d na D45d) a z dvoutarifní sazby na jinou dvoutarifní sazbu (např. z D25d na D55d) je potřeba kopie revizní zprávy (v případě distributora PREdistribuce a.s. potřebujeme originál potvrzení o vydání revizní zprávy na příslušném formuláři) a vyplněný změnový formulář.

V případě změny distribuční sazby z dvoutarifní na jednotarifní (např. z D25d na D01d) a změny v rámci jednotarifní sazby (např. z D01d na D02d) postačí jen vyplněný změnový formulář.

Co je to distribuční sazba?

Distribuční sazba vychází z technických potřeb vašeho odběrného místa. Dle toho jaký spotřebič máte na daném odběrném místě nainstalovaný, odebírající největší množství elektřiny.

Dle jednotlivých distribučních sazeb je rozčleněná cena pro VT (vysoký tarif) a NT (nízký tarif).

D01d, D02d

– jednotarif

D25d, D26d

– dvoutarif

8 hodin NT

– bojler

D35d

– dvoutarif

16 hodin NT

– akumulační vytápění

D45d

– dvoutarif

20 hodin NT

– přímotop

D55d, D56d

– dvoutarif

22 hodin NT

– tepelné čerpadlo

(pro kategorii maloodběratel je písmeno D nahrazeno písmenem C)

Revizní sazbu lze změnit pouze na základě revizní zprávy nezávislého technika.

Co je silová elektřina?

Silová elektřina je elektřina jako komodita „protékající“ dráty. Její cenu určuje dodavatel elektřiny.

Je to jediná složka ceny, kterou můžete ovlivnit změnou dodavatele. Silová elektřina je na celkové ceně za služby dodávky, které jsou ve vyúčtování, podílí asi 50%.

Z čeho se skládá cena za dodanou elektřinu?

Neregulovatelná složka ceny – pevná cena za odběrné místo

– cena silové elektřiny

Regulovaná složka           Poplatek za distribuci elektřiny

        – Platba za odebrané množství elektřiny

        – Platba za příkon podle velikosti hl. jističe

          Poplatek za systémové služby

          Poplatek za podporu obnovitelných zdrojů elektřiny a kombinované

          výroby elektřiny a tepla (OZE a KVET)

          Poplatek za činnost zúčtování Operátora trhu energií

   Daně           Daň z přidané hodnoty (DPH)

          Daň z elektřiny